صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :ارائه خدمات فوريتهاي برق سامانه 121 -961010220
  آگهي در محدوده :ستاد راهبردی
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/05/08
  آخرين مهلت :96/05/12
  شماره صفحه روزنامه :96/05/29
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات