صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :خدمات مراقبتی ، حفاظتی و صیانتی از ابنیه تجهیزات و کارکنان-961010221
  آگهي در محدوده :ستاد راهبردی
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/05/04
  آخرين مهلت :96/05/09
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات