صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات اداری در توزیع برق -961010219
  آگهي در محدوده :ستاد راهبردی
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/05/04
  آخرين مهلت :96/05/09
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات