صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :برق رساني شبكه هاي توزيع نیرو -960610258
  آگهي در محدوده :منطقه برق بهمن
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/05/03
  آخرين مهلت :96/05/08
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات