صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :جایگزینی باخودنگهدار -انتقال برقرسانی-961710244-961710243
  آگهي در محدوده :منطقه برق بهمن
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/05/01
  آخرين مهلت :96/05/05
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات