صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :مزایده فروش خودروهاي سبك و سنگين اسقاط -شماره:951030411
  آگهي در محدوده :ستاد راهبردی
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :95/10/13
  آخرين مهلت :95/10/19
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات