صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :اجرای عمليات روشنايي معابر شبكه هاي توزيع منطقه برق قدس
  آگهي در محدوده :ستاد راهبردی
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/04/19
  آخرين مهلت :94/04/24
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات