صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :جایگزینی شبکه های سیمی باخودنگهدار بهمن-961710191
  آگهي در محدوده :منطقه برق بهمن
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/04/04
  آخرين مهلت :96/04/11
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات