صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :روشنایی معابر-جایگزنی کابل خودنگهدار-960810122-960510180
  آگهي در محدوده :مناطق برق فارابی و نارمک
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/04/03
  آخرين مهلت :96/04/10
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات