صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :ارزیابی کیفی مشاورانطرح جامع شبکه فشار متوسط-9510100500
  آگهي در محدوده :ستاد راهبردی
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/03/23
  آخرين مهلت :96/03/23
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات