صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :برق رسانی -961710118-961810089
  آگهي در محدوده :مناطق برق بهمن و تهرانپارس
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/02/28
  آخرين مهلت :96/03/02
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات