صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :برقرسانی -962310093-962310095
  آگهي در محدوده :منطقه برق نیاوران
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/02/23
  آخرين مهلت :96/02/27
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات