صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :برقرسانی-پیشگیرانه-961310029-961810038-962210056-960810065-961410063
  آگهي در محدوده :مناطق برق-پاسداران-تهرانپارس-مولوی-فارابی-سینا
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/02/09
  آخرين مهلت :96/02/13
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات