صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :عمليات انتقال نيرو و برقرساني منطقه برق بوعلی-951510389
  آگهي در محدوده :منطقه برق بوعلی
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :95/09/24
  آخرين مهلت :95/09/30
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات