صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :روشنايي معابر دانشگاه-آزادی-تهرانپارس-951810496-950910549-951910576
  آگهي در محدوده :مناطق برق دانشگاه-آزادی-تهرانپارس
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :95/12/18
  آخرين مهلت :95/12/23
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات