صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :انتقال برقرسانی بیهقی-سعادت ّاباد-952010543-952010541--952010572-952010573-950210582-952010541
  آگهي در محدوده :منطقه برق بیهقی-سعادت ّآباد
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :95/12/18
  آخرين مهلت :95/12/23
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات