صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :برقرساني وجايگزيني شبکه -950710522-950710524-951110536-951110537
  آگهي در محدوده :منطقه برق خیام و هفت تیر
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :95/12/08
  آخرين مهلت :95/12/14
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات