صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :خدمات ساماندهي فيزيکي و الکترونيکي اسناد پرسنلي-971010461
  آگهي در محدوده :ستاد راهبردی
  آگهي در محدوده :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :1397/11/24
  آخرين مهلت :1397/11/29
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات