صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :عمليات پيشگيرانه شبکه برق قدس0518-951210534فردوسی-950110547-526-0544
  آگهي در محدوده :مناطق برق قدس-فردوسی
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :95/12/04
  آخرين مهلت :95/12/09
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات