صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :جایگزینی شبکه های سیمی باخودنگهدار سینا-951410490
  آگهي در محدوده :منطقه برق سینا
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :95/12/03
  آخرين مهلت :95/12/08
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات