صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه : تعمير و نگهداري روشنايي معابر منطقه برق بهمن-951710503
  آگهي در محدوده :منطقه برق بهمن
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :95/12/01
  آخرين مهلت :95/12/05
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات