صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :ارائه خدمات پشتیبانی تنظیف-971010338
  آگهي در محدوده :ستاد راهبردی
  آگهي در محدوده :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :1397/6/1
  آخرين مهلت :1397/6/6
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات