صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :تامین نیروی فنی جهت انجام عمليات مانور -951010525
  آگهي در محدوده :مناطق 21 گانه برق
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :95/11/30
  آخرين مهلت :95/12/04
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات