صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :خرید دستگاه عيب ياب فشار متوسط-951010484
  آگهي در محدوده :ستاد راهبردی
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :95/11/24
  آخرين مهلت :95/11/28
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات