صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه : پشتیبانی و نگهداري بي سيم هاي راديو ترانك -951010507
  آگهي در محدوده :ستاد راهبردی
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :95/11/26
  آخرين مهلت :95/12/01
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات