صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :فراخوان ارزيابي كيفي مشاوران
  آگهي در محدوده :ستاد راهبردی
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :95/11/25
  آخرين مهلت :95/11/30
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات