صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :انتقال نیرو برقرسانی- 960810629-960810652
  آگهي در محدوده :منطقه برق فارابی
  آگهي در محدوده :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/11/12
  آخرين مهلت :96/11/17
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات