صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :انجام بخشي از عمليات مانور و عيب يابي شبکه فشار متوسط توسط نيروهاي فني-961010625
  آگهي در محدوده :ستاد راهبردی
  آگهي در محدوده :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/11/3
  آخرين مهلت :96/11/8
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات