صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  tendertitle/f: not exist :جایگزینی-برقرسانی-961310556-961110519-960910563
  tenderlimited/f: not exist :منطقه برق پاسداران-هفت تیر-دانشگاه
  tenderlimited/f: not exist :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  tenderprice/f: not exist :
  tenderprice/f: not exist :
  tenderpapername/f: not exist :روزنامه اطلاعات
  releasedate/f: not exist :96/10/21
  lastchance/f: not exist :96/10/26
  paperpagenumber/f: not exist :
  توضيحات :

<< tenderback/f: not exist