صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :برقرسانی-جایگزینی شبکه خودنگهدار-962210554-962210569
  آگهي در محدوده :منطقه برق مولوی
  آگهي در محدوده :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/10/19
  آخرين مهلت :96/10/24
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات