صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  tendertitle/f: not exist :اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی-961510475-961310466
  tenderlimited/f: not exist :منطقه برق بوعلی-پاسداران
  tenderlimited/f: not exist :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  tenderprice/f: not exist :
  tenderprice/f: not exist :
  tenderpapername/f: not exist :روزنامه اطلاعات
  releasedate/f: not exist :96/10/6
  lastchance/f: not exist :96/10/11
  paperpagenumber/f: not exist :
  توضيحات :

<< tenderback/f: not exist