صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  tendertitle/f: not exist :ارائه خدمات بخشی از فعالیتهای بهره برداری -961010506
  tenderlimited/f: not exist :دانشگاه، تهرانپارس، آزادي، فارابي، بهمن، سينا ، شميران، فردوسی ، سعادت آباد ، قدس ، رودکی ،نیاوران و پاسداران
  tenderlimited/f: not exist :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  tenderprice/f: not exist :
  tenderprice/f: not exist :
  tenderpapername/f: not exist :روزنامه اطلاعات
  releasedate/f: not exist :96/10/05
  lastchance/f: not exist :96/10/10
  paperpagenumber/f: not exist :
  توضيحات :

<< tenderback/f: not exist