صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :اجراي عمليات جايگزيني -961610471-961610469
  آگهي در محدوده :منطقه برق افسریه
  آگهي در محدوده :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :96/9/29
  آخرين مهلت :96/10/4
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات