صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :دارد ارائه خدمات برونسپاری بخشي از عمليات مانور فشار متوسط-952010460
  آگهي در محدوده :مناطق 21 گانه برق
  منتشر کننده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :95/11/06
  آخرين مهلت :95/11/11
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات