صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  tendertitle/f: not exist :انتقال نیرو برقرسانی-جایگزینی کابل خودنگهدار-961610468-961610470-960710477-960710471
  tenderlimited/f: not exist :منطقه برق افسریه-خیام
  tenderlimited/f: not exist :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  tenderprice/f: not exist :
  tenderprice/f: not exist :
  tenderpapername/f: not exist :روزنامه اطلاعات
  releasedate/f: not exist :96/9/20
  lastchance/f: not exist :96/9/25
  paperpagenumber/f: not exist :
  توضيحات :

<< tenderback/f: not exist