صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :برق رساني شبكه هاي توزيع نیرو-962310483
  آگهي در محدوده :منطقه برق نیاوران
  آگهي در محدوده :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/9/13
  آخرين مهلت :96/9/19
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات