صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  tendertitle/f: not exist :انتقال نیرو برقرسانی-جایگزینی کابل خودنگهدار-962210438-962210457-961510463-961510464
  tenderlimited/f: not exist :منطقه برق مولوی و بوعلی
  tenderlimited/f: not exist :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  tenderprice/f: not exist :
  tenderprice/f: not exist :
  tenderpapername/f: not exist :روزنامه اطلاعات
  releasedate/f: not exist :96/9/5
  lastchance/f: not exist :96/9/11
  paperpagenumber/f: not exist :
  توضيحات :

<< tenderback/f: not exist