صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  tendertitle/f: not exist :جایگزینی با خودنگهدار-برقرسانی-960410419-961710453-961710449-960510422-960510423
  tenderlimited/f: not exist :منطقه برق رودکی-بهمن-نارمک
  tenderlimited/f: not exist :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  tenderprice/f: not exist :
  tenderprice/f: not exist :
  tenderpapername/f: not exist :روزنامه اطلاعات
  releasedate/f: not exist :96/8/30
  lastchance/f: not exist :96/9/5
  paperpagenumber/f: not exist :
  توضيحات :

<< tenderback/f: not exist