صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :چاپ صورتحساب های مشترکین برق -961010351
  آگهي در محدوده :معاونت های شمالشرق و جنوبشرق و شمالغرب و جنوبغرب
  آگهي در محدوده :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/8/14
  آخرين مهلت :96/8/20
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات