صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :نظارت بر پروژه های سرمایه ای و بهره برداری-961010404-961010405
  آگهي در محدوده :ستاد راهبردی
  منتشر کننده :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/8/14
  آخرين مهلت :96/8/20
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات