صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :انتقال نیرو برقرسانی-962210408
  آگهي در محدوده :منطقه برق مولوی
  آگهي در محدوده :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/8/7
  آخرين مهلت :96/8/11
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات