صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :روشنایی معابر-انتقال برقرسانی وتعويض شبکه سيمي -960110374-960110389-961510391
  آگهي در محدوده :منطقه برق فردوسی و بوعلی
  آگهي در محدوده :اداره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/7/22
  آخرين مهلت :96/7/26
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات