صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :انتقال نیرو و برق رسانی -961910320-961910321
  آگهي در محدوده :منطقه برق آزادی
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/7/6
  آخرين مهلت :96/7/13
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات