صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :ارائه خدمات تست و بازرسي لوازم اندازه گيري ديماندي ثانويه-961010370-961010295
  آگهي در محدوده :معاونت هماهنگی و نظارت شمالغرب و جنوبغرب معاونت هماهنگی و نظارت شمالشرق و جنوبشرق
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/07/01
  آخرين مهلت :96/07/05
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات