صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :انتقال نیرو و برق رسانی -961210334
  آگهي در محدوده :منطقه برق قدس
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/6/27
  آخرين مهلت :96/7/1
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات