صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :برونسپاری در مناطق برق -951010451
  آگهي در محدوده :مناطق برق دانشگاه، تهرانپارس، آزادی، فارابی، بهمن، سینا ، شمیران
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :95/10/30
  آخرين مهلت :95/11/05
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات