صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :مزایده فروش کالاهاي اسقاط -961030183
  آگهي در محدوده :ستاد راهبردی
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/6/22
  آخرين مهلت :96/6/27
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات