صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :انتقال برقرسانی -960110327-960510319
  آگهي در محدوده :مناطق برق فردوسی و نارمک
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/6/15
  آخرين مهلت :96/6/21
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات