صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :اجرای عمليات جامع بهره برداري نگهداري -962110281
  آگهي در محدوده :منطقه برق سهروردی
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/5/30
  آخرين مهلت :96/6/4
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات