صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
  عنوان مناقصه :انتقال نيرو و برق رساني -961110280
  آگهي در محدوده :منطقه برق هفت تیر
  آگهي در محدوده :اداره توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/5/19
  آخرين مهلت :96/5/24
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات